Så här jobbar vi

Glada barn på Vikingaskolans gård Foto: Olof Holdar

Vikingaskolan arbetar med tydlighet och struktur för att skapa en trygg plats för alla elever. Vi har höga förväntningar på våra elever och vårt mål är att alla elever som lämnar Vikingaskolan efter åk 6 skall nå skolans kunskapskrav i samtliga ämnen.

  • Vi ser läsandet som den viktigaste delen i varje elevs fortsatta kunskapsutveckling och vill väcka läslusten hos skolans elever genom att prioritera läsning av skönlitteratur. 
  • Vår skolbibliotekarie arbetar tillsammans med undervisande lärare och träffar kontinuerligt klasser för gemensam läsning.
  • Skolan arbetar ständigt för att kunna möta alla elever där de befinner sig och fokus läggs på att höja elevernas språkliga medvetenhet inom alla ämnen.    

Specialpedagogik

Skolan har idag fyra speciallärare vilka ingår i elevhälsan och arbetar förebyggande med fokus att alla elever skall nå kunskapskraven. 

Klasslärare och ämneslärare

I årskurs F-3 samt Lärstudio har eleverna en mentor som undervisar i de teoretiska ämnen samt musik och bild. I årskurs 4-6 har eleverna en mentor men undervisas av olika ämneslärare.  

Regelbundna uppföljning

Varje åk-team träffar varje vecka ansvarande speciallärare. Detta för att skolan tillsammans skall se över vad för insatser som behöver göras för att alla elever skall få möjlighet till att utvecklas både socialt- och kunskapsmässigt på bästa sätt. 

 

Senast uppdaterad: 17 september 2020