Så här jobbar vi

Foto: Olof Holdar

Vikingaskolan har fokus på att alla elever ska nå fullständiga kunskaper och därmed fullständiga betyg. Det innebär att vi på lågstadiet jobbar intentivt med att alla elever ska ha med sig grundläggande kunskaper när det gäller läsa, skriva och räkna

Våra skolbibliotekarier erbjuder eleverna intressanta och roliga böcker för att läsningen ska bli lustfylld. Lärarna arbetar ständigt med att få med sig alla elever till att läsa eftersom läsningen är grunden för all inlärning. Vi arbetar även med att få eleverna att arbeta med skrivna texter och självklart arbetar vi systematiskt med grundläggande matematik. Det innebär att vi vill att alla elever ska läsa flytande och behärskade fyra räknesätten när de lämnar årkurs 3, vilket ger en grund för fortsatt lärande i mellanstadiet.

Specialpedagogik

Skolan har idag fyra speciallärare vilka ingår i elevhälsan och arbetar förebyggande med fokus att alla elever skall nå kunskapskraven. 

Klasslärare och ämneslärare

I årskurs F-3 samt Lärstudio har eleverna en mentor som undervisar i de teoretiska ämnen samt musik och bild. I årskurs 4-6 har eleverna en mentor men undervisas av olika ämneslärare.  

Regelbundna uppföljning

Varje åk-team träffar varannan vecka skolans elevhälsa. Detta för att skolan tillsammans skall se över vad för insatser som behöver göras för att alla elever skall få möjlighet till att utvecklas både socialt- och kunskapsmässigt på bästa sätt. 

"Alla barn gör rätt om de kan"

Sedan flera år tillbaka jobbar vi med olika metoder för att knyta an till eleverna. De allra flesta elever har inga problem med skolmiljö och socialt samspel. Men för en del elever är det svårt och skolan kan emellanåt leda till konflikter, utbrott och utåtagerande. Därför har vi utbildat vår personal i ankytningsmetod, lågaffektivt bemötande, medlingsteknik och dr Ross Greens samtalsmetodik.

Samtliga av dessa utbildningar hänger ihop och utgår från att alla barn vill göra rätt om det kan. Konkret innebär det att vi har ett förhållningssätt att inte provocera en upprörd elev utan att låta denne vara eller att avleda uppmärksamheten från konflikten. Är samma elev inblandad i många konflikter kan Ross Greens samtalsmetodik CPS vara en bra lösning. CPS står för Collaborative Problem Solving, alltså samarbete för problemlösning. Det innebär att eleven får vara med och föreslå lösningar för att lösa en svårighet. 

Kontakt för den här sidan: vikingaskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 september 2019